Tôn giáo

Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo…. nhưng đa phần sẽ là các đoản văn về Phật giáo và hành trình con người tìm ra ý nghĩa của cuộc sống cũng như vai trò của tôn giáo trong suốt hành trình này